Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Úvod Obchodné podmienky Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

  

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Vivos limax, s.r.o., so sídlom Táborisko 17, 901 01 Malacky, IČO 46897747 DIČ 2023635581 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.namaltu.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.namaltu.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Po obdržaní objednávky predávajúci vystaví predfaktúru na celé objednávané množstvo tovaru vrátane paliet (pri paletovom odbere suchého materiálu), prípadných dopravných nákladov a nákladov na manipuláciu s tovarom a túto odošle objednávateľovi na jeho e-mail. Kúpna zmluva vzniká v momente prijatia platby na účet predávajúceho a je záväzná.

 

2.4 Kupujúci uhradením predfaktúry bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ceny objednaného tovaru, vrátane možných expedičných a dopravných nákladov, ktoré sú uvedené v časti cena dopravy, ak nebude v konkrétnom prípade písomne dohodnuté inak (napr. doprava zdarma).

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať a upraviť objednávku (vytvorením a zaslaním nového košíka) bez udania dôvodu kedykoľvek, pred jej záväzným potvrdením, tj. do doby zaplatenia predfaktúry pripísaním sumy na účet predajcu. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade nejasných kontaktných údajov (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
o tovar nesmie byť použitý
o tovar musí byť nepoškodený
o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
o zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov na stránke je uvedená bez dopravy. Predávajúci nie je platcom DPH.


5.2 Ceny dopravy sú uvedené v bode 6. Cena za odber paliet pri paletovom odbere je uvedená v bode 7.


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

6. Doprava

6.1 V prípade spoplatnenia dopravy  bude jej cena uvedená v predfaktúre. Predávajúci si vyhradzuje právo na kalkulovanie individuálnej ceny za dopravu

 

6.2 V prípade osobného odberu sa doprava neúčtuje.

 

6.3 Pri objednávke min. 5 paliet je doprava do 80km od skladu výrobcu Lozorno zdarma.

 

7. Palety

7.1 Palety účtujeme ako tovar, a to sumou 11,95 EUR.

 

7.2 Spätne prijímame.len palety pôvodné, nepoškodené.

 

7.3 Lehota na vrátenie paliet je 7 dní od doručenia tovaru. V prípade nevrátenia paliet v tomto termíne, alebo pri poškodení paliet nebudú palety prevzaté a dobropisované.

 

7.4 Vrátenie paliet musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry a dodacím listom.

 

7.5 Vrátené nepoškodené palety budú kupujúcemu dobropisované v cene 10,75 EUR do 10 dní od dátumu prevzatia.

 

8. Podmienky a možnosť platby za tovar

8.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Vivos limax, s.r.o. na základe e-mailom doručenej predfaktúry.

 

8.2 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť dodávku tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

9. Dodacie podmienky

9.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, zvyčajne 3-7 dní po uhradení predfaktúry. V prípade tovarov na objednávku zvyčajne do 12 dní.

 

9.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

9.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom zmluvných dopravcov predávajúceho. Faktúru obdrží objednávateľ poštovou zásielkou.

 

9.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti HASIT SLOVAKIA s.r.o., Lozorno 932, 900 55 Lozorno v pracovných dňoch od 6.00 do 14.00.

 

9.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

9.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

 

9.7 Pokiaľ kupúci požaduje zloženie paletovaného materiálu z auta predávajúcim, uvedie to v poznámke objednávky. Cena za úkon vyloženia jednej palety sa účtuje sumou 8,0 EUR/1 paletu. Táto suma bude zarátaná v predfaktúre.

 

9.8 Pokiaľ nie je dohodnutá vykládka zabezpečená predávajúcim, kupujúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vykládku tovaru z dopravného prostriedku bez zbytočných prieťahov . Pokiaľ sa tak nestane, alebo sa doba vykládky z rôznych dôvodov predĺži, može predávajúci účtovať stojné v rovnakej výške ako ho účtoval z týchto dôvodov prepravca. Pokiaľ nie je v objednávke dohodnuté inak, predávajúci  nezabezpečuje vykládku materiálu.

 

9.9 Dohodnuté lehoty platia s výnimkou nepredvídaných prekážok, ako sú prípady zásahu vyššej moci.

10. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

10.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Vivos limax, s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Zistené manká, škody alebo iné nedostatky súvisiace s dodávkou materiálu môže predávajúci uznať len v prípade, ak ich kupujúci uplatní do 24 hodín po prevzatí tovaru s doloženým reklamačným záznamom o manku, škode alebo inom nedostatku, spísaného s prepravcom zásielky, kópiou dodacieho listu a údajmi o kupujúcom u predajcu. Nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti, podmienené surovinami a technikou spracovania, nemôžu byť predmetom reklamácie.

 

10.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Vivos limax, s.r.o. je zasielaná faktúra poštou (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

10.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

* pri používaní tovaru v rozpore s návodom na použitie (spracovanie)
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

 

11. Zodpovednosť za chyby na stránke www.namaltu.sk

11.1 Spoločnosť Vivos limax s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.namaltu.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 

11.2. Spoločnosť Vivos limax s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame ani nepriame škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

12. Ochrana osobných údajov

12.1. Spracovanie osobných údajov prebieha v súladu s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadení"), zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení.

 

12.2. Pojmy

Subjekt údajov: Fyzická osoba (spotrebiteľ a osoba samostatne zárobkovo činná), ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú (ďalej tiež „vy" alebo „zákazník");
Osobný údaj: Akékoľvek informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikační číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (ďalej tiež „údaje" alebo „informácie");
Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, realizuje spracovanie a nesie zaň zodpovednosť. Správcom osobných údajov je Vivos limax s.r.o. (ďalej tiež „my");
Spracovateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona nebo z poverenia správcu spracováva osobné údaje pro správcu, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov (ďalej tiež „obchodní partner" či „partner");
Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.namaltu.sk 
Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takýmto dôvodom môže byť napr. plnenie zmlouvy, správa používateľských účtov, vybavovanie podnetov a sťažností, zasielanie informačných newsletterov či zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov
Cookies: Krátke textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec znakov priraďovaný webstránkami a serverov tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webstránkam a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookies sa používajú pre zlepšenie fungovania webstránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom lepšieho cielenia marketingových aktivít. Ak prechádzate naše webstránky, predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.

 

12.3. My a naši zmluvní spracovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania spracovávajú nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:

a) identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania, IČO, DIČ;

b) elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;

c) iné elektronické údaje: IP adresa, cookies;

d) ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok;

e) ďalšie osobné údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii s nami, a to vrátane neskorších aktualizácií.

 

12.4. Spracovávame údaje, ktoré nám poskytnete napr. pri objednávke našich služieb, registrácii používateľského účtu, komunikácii s nami. Typicky ide o:
▪  identifikačné a adresné údaje;
▪  elektronické kontaktné údaje;
▪  ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom.

A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že prechádzate naše webstránky. Väčšinou sa jedná o:
 iné elektronické údaje:
▪ cookies
▪ webstránka, z ktorej ste na naše webstránky prišli;
▪ IP adresa;
▪ dátum prístupu a doba prístupu;
▪ vyhľadávacie dopyty;
▪ kód odpovedi http a https;
▪ prenášané skupiny dát;
▪ údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané pre nasledujúce účely:
▪  Plnenie zmluvného vzťahu.
▪  Správa zákazníckeho účtu.
▪  Komunikácia so zákazníkmi, vyriaďovanie podnetov, sťažností a reklamácií.
▪  Zlepšovanie kvality našich produktov a služieb, analýzy návštevnosti našich webstránok a Vášho správania na webe.
▪  Ochrana našich práv, majetku či bezpečia, alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb.
▪  Účtovné a daňové účely.
▪  Plnenie ostatných právnych povinností.

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané na základe nasledujúcich právnych dôvodov:
▪  Plnenie zmluvy.
▪  Plnenie právnej povinnosti.

Spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu, účtových a daňových účelov a plnenia ostatných právnych povinností sú zákonnými či zmluvnými požiadavkami. Ak plánujete prostredníctvom našich webstránok uskutočniť objednávku, máte povinnosť nám pre tieto účely svoje osobné údaje poskytnúť.

 

12.5. Vaše osobné údaje sú spracovávané:
▪  po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (4 roky);
▪  po dobu nevyhnutnú k plneniu právnej povinnosti (účtovné doklady 5 rokov, daňové doklady 10 rokov);
▪  po dobu trvania Vášho súhlasu (najdlhšie po dobu 4 roky od jeho udelenia, prípadne 4 roky od poslednej objednávky).

 

12.6. Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):
▪  Poskytovatelia prepravy tovaru.
▪  Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva.
▪  Poskytovatelia IT služieb a hostingu, najmä systému BiznisWeb.
▪  Poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webstránok.
▪  Poskytovatelia analytických služieb.
▪  Poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet).
▪  Poskytovatelia právnych služieb, advokáti.
▪  Poskytovatelia tlačových a poštových služieb.
▪  Partneri, ktorí pre nás zaisťujú priamy marketing a partneri a prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu.
▪  Orgány verejnej správy.

 

12.7. Správca má predávať osobné údaje do tretej zeme (mimo Európsky hospodársky priestor) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú:
▪ Partneri, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webstránek, Vášho správania na webstránkach a obchodných konverziách.
▪  Poskytovatelia IT služieb a hostingu, vrátane cloudových služieb.

 

12.8. Osobné údaje sú spracovávané manuálna i automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Zákazník nie je predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo. Netvoríme profily z Vašich osobných údajov za účelom rozboru alebo predvídania Vašich preferencií, záujmov, ekonomickej situácie, spoľahlivosti, miesta, kde sa nachádzate alebo Vášho pohybu (typickým príkladom profilovania je monitorovanie správania návštevníkov webstránok za účelom sledovania ich preferencií tak, aby ich mohol obchodník v budúcnosti osloviť s ponukou ušitou na mieru práve im).

 

12.9. Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva (čl. 15 až 21 GDPR):
▪  Právo na prístup k osobným údajom.
▪  Právo na opravu nepresných a doplnenia neúplných osobných údajov.
▪  Právo na výmaz osobných údajov.
▪  Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov.
▪  Právo na prenositeľnosť údajov.
▪  Právo vzniesť námietku proti spracovaniu.
▪  Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania.

Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, tel.: 02/323 132 14, web: dataprotection.gov.sk/uoou.

 

12.10. Spracovávané súbory cookies je možné oddeliť podľa platnosti na:

▪  dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do doby, kým zavriete Váš prehliadač,
▪  trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlouhodobo uložené vo Vašom prehlidači, kým neuplynie ich životnosť alebo kým ich manuálne neodstraníte (doba uloženia súborov cookies vo Vašom prehliadači závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vášho prehliadača).

A podľa funkcií na:
▪  esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webstránok,
▪  preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webstránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako sa webstránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie našich webstránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich používania,
▪  analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našom webe (tzv. User Experience = používateľský zážitok) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše webstránky.
Nepoužívame cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viacerých internetových stránok, aby sme Vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.

 

12.11. Naše webstránky nie sú určené deťom mladším 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne nezhromažďujeme. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších 16 rokov, podnikneme kroky k tomu, aby sme tieto údaje čo najrýchlejšie vymazali, okrem prípadov, kedy sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.

 

12.12. Právne predpisy i naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webstránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našich webstránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.

 

Info Obchodné podmienky Kontakt Partneri

              

hasit

          vivos  

                                         projekty, realizácie, stavebný dozor

Copyright 2014 - 2020 © namaltu.sk